Lịch sử 12 Bài 2

Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, Liên Xô đã nhanh chóng khôi phục đất nước, thực hiện nhiều kế hoạch 5 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội. Các nước Đông Âu đã được giải phóng đã tiến hành cách mạng dân chủ nhân dân, tiến lên chủ nghĩa xã hội Từ cuối những năm 80 của thể kỉ XX, cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu đã dẫn đến sự tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước này. Nhà nước Liên bang Nga kế thừa địa vị và quyền lợi hợp pháp của Liên Xô

Bài tập

Hướng dẫn giải bài tập lịch sử 12 Bài 2 : Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 1991). Liên Bang Nga (1991 - 2000)