Sinh học 6 | Bài 1

Giải bài tập Sinh lớp 6: Đặc điểm của cơ thể sống

A. Tóm tắt lý thuyết

Cơ thể sống có những đặc điểm quan trọng sau đây:

- Có sự trao đổi chất với môi trường (lấy các chất cần thiết và loại bỏ các chất thải ra ngoài) thì mới tồn tại được.

- Lớn lên và sinh sản.

B. Hướng dẫn giải bài tập SGK trang 6 Sinh Học lớp 6:

Bài 1: (trang 6 SGK Sinh 6)

Giữa vật sống và vật không sống có những điểm gì khác nhau?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

Vật sống

Vật không sống

Trao đổi chất với môi trường (lấy các chất cần thiết, loại bỏ chất thải).

Không có sự trao đổi chất.

Có khả năng cử động, vận động.

Không có khả năng cử động, vận động.

Có khả năng lớn lên, sinh sản và phát triển.

Không lớn lên, sinh sản và phát triển.

 

Bài 2: (trang 6 SGK Sinh 6)

Trong các dấu hiệu sau đây, theo em dấu hiệu nào là chung cho mọi cơ thể sống (đánh dấu vào □ cho ý trả lời đúng):

□ a) Lớn lên

□ b) Sinh sản

□ c) Di chuyển

□ d) Lấy các chất cần thiết

□ e) Loại bỏ các chất thải

Từ đó cho biết các đặc điểm chung của cơ thể sống là gì?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Đáp án đúng là a, b, d và e.

Bài 3: (trang 6 SGK Sinh 6)

Đặc điểm cơ bản của cơ thể sống là gì?

Đánh dấu + vào câu trả lời đúng:

a) Trao đổi chất.

b) Vận động, lớn lên và sinh sán.

c) Lấy khí cacbônic và thải ôxi.

d) Cả b và c.

 

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

Câu trả lời đúng: a và b.